4. Negatívny rast HDP - recesia

Samozrejme, rast je dôležitý. Čím vyšší rast, tým nižší pomer dlhu k HDP. A keďže recesia je iba forma rastu, hoci negatívneho (čo je menej ako pozitívny), model správne predpokladá podstatne vyššie úrovne dlhu.

Pri recesii platí pre rast dlhu to isté ako pri raste, ale s ešte oveľa horšími výsledkami, pretože vo všeobecnosti platí že hospodársky rast zmierňuje tempo rastu dlhu a recesia je tým najhorším spôsobom “rastu”.

Za príklad hodný špeciálnej pozornosti je snaha firiem počas recesie znižovať platy svojim zamestnancom a tak výrazne ušetriť náklady.  Je to teda verzia kedy platy klesajú rýchlejšie ako produktivita, ktorú chcú firmy udržať na nezníženej úrovni.
Porovnajme preto rast dlhu pri variantoch rastu a recesie, kde platy rastú(klesajú) o 10% pomalšie(rýchlejšie) ako produktivita:

Snaha firiem čo najviac znižovať mzdové náklady počas recesie je oveľa nepriaznivejšia pre rast dlhu ako počas hospodárskeho rastu. Tlak na vznik vyššieho dlhu sa týmto iba zosilní.