3. Dodatočné zdroje potrebné na tvorbu zisku

Čo sú to tie dodatočné zdroje ? Pozrieme sa na nich detailne:

Je to prekvapujúce zistenie, ale v skutočnosti akékoľvek zisky v ekonomike sa dosahujú iba prostredníctvom pôžičiek, spotreby úspor a štátnych transferov a spotreby vytvoreného zisku.

Úspory sú  z dlhodobého hľadiska pochybný zdroj spotreby. Jednak ich objem je konečný, na druhej strane to, že vôbec vznikli znamená, že v predchádzajúcich obdobiach obyvateľstvo nerealizovalo všetky svoje mzdy do tržieb a preto zisk bol v minulosti nižší práve o sumu úspor. Akokoľvek užitočné, úspory nie sú trvalým zdrojom hospodárskeho rastu pretože ich objem sa časom zníži na nulu. Ak by ľudia teoreticky usporili všetko, čo zarobili formou platov a nemali by žiaden iný príjem cez pôžičky či transfery, zisk by v danom roku klesol na nulu.

Takto sa dostávame k:

Všetky náklady sú v skutočnosti transformované mzdy a zisk.

Zisk, na to aby bol dosiahnutý potrebuje okrem miezd ako primárne distribuovanej kúpnej sily dodatočné zdroje na jej doplnenie na úroveň, ktorá umožňuje jeho dosiahnutie. Takže zisk, tak ako sa ho každá firma snaží dosiahnuť v dlhodobom merítku a globálnom pohľade vlastne závisí iba od objemu pôžičiek v systéme, transferov a spotreby vytvoreného zisku. Inak nie je zisk na globálnej úrovni vôbec možné dosiahnuť.

Toto je jadro teórie. Dôsledky sú mnohoraké.