14.1 Výhody federácie

Oproti zrejmým ťažkostiam pri udržiavaní federácie opísaným v predchádzajúcej kapitole, musíme priznať,  že jej výhody sú obrovské.

Proces, ktorý vedie k potrebe plne zaviesť federálne transfery je nasledovný:

Na začiatku národné štáty vyrábajú väčšinu v rámci svojich hraníc, existujú obchodné bariéry a dane ktoré bránia úplne voľnému pohybu tovarov.
Akonáhle sa zavedie voľná obchodná zóna ako prvý krok k federácii, výroba sa začína koncentrovať do väčších celkov cez ekonómie mierky.

Jednoducho povedané, ak továreň vyrába 1 milión čohosi iba pre národný štát je to oveľa drahšie ako keď je postavená väčšia továreň, ktorá vyrába 5 miliónov kusov pre celú skupinu štátov.

Ak výsledok masovej výroby a geografickej koncentrácie, ceny idú rapídne nadol a všetci  spotrebitelia získajú.

Je potrebné zdôrazniť že naozaj VŠETCI, bez ohľadu nato, či sú v krajine kde je táto novokoncentrovaná výroba umiestnená alebo sú v krajinách, ktorých produkčné kapacity boli opustené a sú iba kupujúcimi tejto novej, lacnejšej výroby.

Ale, je tu jeden podstatný rozdiel:  pred koncentráciou výroby prebiehal tok tovarov a peňazí v rámci hraníc jednotlivých štátov, neexistoval stály odliv peňazí.

Po koncentrácii výroby sa tok tovarov a peňazí oddelil od hraníc národných štátov a dostali sme sa do situácie, keď určité štáty sú stálymi čistými konzumentami tovarov ( majú zápornú obchodnú bilanciu) a niektoré sú čistými príjemcami peňazí ( kladná obchodná bilancia)

Zasa, platí že výhody získané z hromadnej výroby stále existujú a obidva typy štátov ( čistí konzumenti, čistí príjemcovia peňazí) úžasne profitujú.

Zmena zaužívaného modelu toku peňazí si ale vyžaduje zaviesť federálne transfery, leby inak by čistí nákupcovia po určitom čase jednoducho stiekli z peňazí a nemali by inú možnosť ako vystúpiť z danej federácie a obnoviť svoj vlastný, spustnutý priemysel.

Výsledkom by mohlo byť, že krajiny kde sa pôvodne koncentrovala produkcia by dopadli najhoršie.

Výroba 5 miliónom kusov je lacnejšia ako výroba 1 milióna, ale výroba 2 miliónov vo fabrike, ktorá bola dimenzovaná na 5 miliónov je drahšia ako výroba 1 milióna vo fabrike, postavenej s kapacitou iba 1 milióna !

Samozrejme, všetci by stratili:  ekonómie mierky by zanikli, nastalo by výrazné plytvanie prírodnými zdrojmi v súvislosti s budovaním duplicitných tovární iba pre potreby národných štátov ( pričom celková potrebá kapacita už bola dávno dosiahnutá na úrovni federácie)

Takže logickým krokom na zachovanie týchto výhod spojených s hromadnou výrobou sú federálne transfery, ktoré opravidelne obnovujú kúpnu silu deficitných krajín.

A úspešné federácie to pochopili :

V USA, sú štáty, ktoré každoročne dostávajú z federálnych daní podstatne viac, ako platia.
Napr. Delaware, Minnesota, New Jersey, Illinois sú stálymi prispievateľmi, kým New Mexico, Mississippi, West Virginia, Montana  sú stále dotované.
Nikto im nehovorí, že by si mali pritiehnuť opasky cez úsporné opatrenia alebo že sú leniví – jednoducho peniaze tečú a udržiavajú ich v únii.

V Kanade je situácia rovnaká – určité provincie sú stále podporované bohatšími.

Čína je perfektný príklad úspešnej federácie a závidíme im ich 6-7% rast HDP. Niektorí hovoria, že je to vďaka autoritárskemu komunistickému systému. Ale nie je to tak. Príčinou Čínskeho rastu je dokonalé pochopenie princípov transferov peňazí  medzi federálnymi územiami a každoročne presúvajú hory podpory v hodnote miliárd  bez otázok, kedy im to kto vráti. Stavajú celé mestá v územiach, ktoré predtým predstavovali ekonomickú púšť a tak každoročne pozdvihujú z chudoby milióny svojich ľudí.

 

My, Európania by sme mohli robiť to isté.

Ak to nepochopíme, tak prečo sme vlastne zavádzali zónu voľného obchodu ?

Bolo nevyhnutné, že po určitom čase ekonómie mierky začnú pracovať a výsledná koncentrácia výroby povedie k trvalému odlivu peńazí z určitých krajín.

A tieto deficitné krajiny ( ako Grécko, Španielsko,... Slovensko !)  neurobili nič zlé:  nie sú lenivé, nie sú nezodpovedné iba hrali podľa pravidiel voľného trhu, ktorý po čase prirodzene vedie k takýmto výsledkom.

Teraz je čas uzavrieť kruh a uskutočniť plnú federalizáciu s transfermi.  Inak sa EU rozsype a presunie sa na predchádzajúci stupeň vývoja kde výhody získané z voľného obchodu prestanú existovať.

Všetci stratia.