17.5 Genocída národov

Ak spoločnosť podľahne tlaku na stále znižovanie miezd a nahrádzaniu domácich zamestnancov dovozom cudzincov ako lacnejšej pracovnej sily a tento jav je trvalý, po čase dochádza k zmene v celej štruktúre spoločnosti.

Domáce obyvateľstvo je vplyvom nedostatočnej ekonomickej podpory vytlačované čoraz viac na okraj, rodiny pracujúcich si nemôžu dovoliť mať 2 a viac detí a tak sa ich pomer na celkovej populácii začína zmenšovať.

Iba prisťahovalci, zvyknutí na podstatne nižší životný štandard majú viac detí a tak postupne získavajú v spoločnosti väčšinu.

Pôvodné domáce obyvateľstvo upadá do čoraz väčšej chudoby, stredná trieda sa vytráca a spoločnosť ako celok degraduje na nižšiu civilizačnú úroveň.  Dočasne profitujú iba horné vrstvy spoločnosti, teda 10-20% obyvateľstva.  Aj ich život a život ich detí však bude neskôr negatívne ovplyvnený zmenenou demografickou štruktúrou a z nej vyplývajúcich následkov:  zvýšenej kriminality, zmene charakteru krajiny, straty kultúry a národnej súdržnosti.

Takáto politika je v svojej podstate genocídou pôvodného obyvateľstva, zločinom najhorších rozmerov presne podľa definície:  ...genocídu spácha ten, kto uvedie skupinu ľudí za pomoci štátneho aparátu do situácie, kedy sa nemôže rozmnožovať na udržateľnej úrovni, tak aby počet obyvateľov skupiny trvalo neklesal. 

Takže táto politika je v skutočnosti zločinom a mala by byť verejne pomenovaná a odsúdená a jej propagátori postavení pred súd.

 

Aký to môže byť úspešný ekonomický model, ktorý na svoje fungovanie systematicky vyvražďuje pôvodné obyvateľstvo ?  Prečo by sme ho mali obdivovať a nasledovať ?

Každá spoločnosť pozostáva z rozličných vrstiev obyvateľstva, ktoré vykonávajú rozličné práce ale všetky tieto práce sú mimoriadne potrebné na prežitie spoločnosti ako celku.  Ak z pýchy alebo z akejsi nenávisti voči chudobným  zabudneme na tento fakt a začneme systematicky likvidovať nižšie vrstvy spoločnosti tým, že ich dostaneme do neudržateľnej ekonomickej situácie, dopúšťame sa zločinu proti ľudskosti a cenou za takýto zločin bude postupný zánik celej takejto nespravodlivej a krutej spoločnosti.