1. Vysvetlenie princípov

Toto je jednoduchý excelový model založený na predchádzajúcom dopytovo založenom ekonomickom modeli.

Ako variabilné vstupy budeme brať: 

 • Zisková marža
 • Rast HDP
 • Rast miezd
 • Podiel úspor z ročných miezd
 • % doplnenia chýbajúcej kúpnej sily(BPadj) na optimálnu (100% realizácia plánovanej produkcie)
 • Daňová sadzba
 • Úroková sadzba pri štátnom dlhu
 • % monetárneho doplnenia kúpnej sily na BPadj (BPadj  pozostáva z daní, nového dlhu a nových peňazí. Toto percento udáva aká časť BPadj po odpočítaní vybratých daní sa bude financovať cez monetárnu politiku. Zvyšok (BPadj  - dane – monetárne navýšenie) je nutné financovať pomocou nového dlhu.

Výstupom z modelu je:

 • HDP po určitom počte rokov ( v členení na zisk, dane a mzdy)
 • Ročná a celková dlhová ako aj monetárna angažovanosť vlády na HDP
 • Podiel dlhu na HDP
 • Podiel monetárnej politiky na HDP

Kontrolnými hodnotami sú:

Ročný zisk sa rovná súčtu nových peňazí dodaných do ekonomiky a nového dlhu za rok

Kumulatívny zisk sa rovná súčtu nových peňazí dodaných do ekonomiky a nového dlhu celkom

Cieľom modelu je ukázať, ako sa mení zadĺženosť štátov pri rozličnom type vývoja, hospodárskych politík ako návody ako možno znižovať celkovú zadĺženosť.

Zjednodušenia v modeli:
Je tu iba jeden typ daní a to sú dane zo zisku.

V skutočnom živote existuje viac priamych a nepriamych daní ( z obratu, DPH, z nehnuteľností, miezd) ale môžeme povedať že celkový efekt týchto daní je rovnaký, ako keby zisková marža podnikov bola vyššia a vyplatené mzdy nižšie. Tieto ostatné dane sú potom odpočítané od zisku ( založeného na tejto vyššej ziskovej marži) cez „daňovú“ sadzbu, ktorá reprezentuje nie len daň zo zisku podniku ale takpovediac celkovú daňovú sadzbu v ekonomike ako takej. Efekt na výslednú kúpnu silu zúčastnených (zamestnancov, spoločností, štátu) bude rovnaký ako by bol bez tohto zjednodušenia.