18.1 Potreba nových inštitúcií a makroekonomických nástrojov

Aby sme mohli plynulo presúvať zisky z rastúcej produtivity práce na zamestnancov čo je potrebné na zachovanie ich kúpnej sily a následne stability ekonomiky ako takej alebo na zníženie nezamestnanosti cez zvyšovanie voľného času potrebujeme niečo, čo momentálne nemáme:

-          Inštitúcie, schopné realizovať tieto úlohy na požiadavku vlády alebo nezávislo

-          Nový finančný systém, schopný priameho zdaňovania nehybného kapitálu cez záporné zákaznícke bankové úrokové sadzby.

 

Tak, ako je centrálna banka schopná podporovať ponuku cez monetárne uvoľňovanie, potrebujeme jej variantu ktorá je schopná podporovať dopyt.

Nestačí povedať, že vláda môže poskytovať podporu. To sa ľahšie povie ako urobí.
Spôsob, ako je vládna podpora ekonomiky chápaná  dnes ( často ako výdavky na infraštruktúru, ako by to bol jediný spôsob) vo veľa prípadoch predstavuje mrhanie peňazí budovaním niečoho, čo nie je vôbec potrebné. ( zabetónovanie parkov, ako extrémny prípad, z Eurofondov)

Bez zabehnutých nástrojov a metodológie, organizácie a prístupu k zdrojom sa túto úlohu nepodarí realizovať.

Potrebujeme všeobecné porozumenie v spoločnosti, že produktivita práce rastie a my na tento trend musíme reagovať  organizovaným spôsobom cez presun ziskov z tohto rastu na všetkých členov spoločnosti.

V minulosti, keď sa vyskytli podobné socio-ekonomické protiklady, boli riešené vojnami, sedliackymi povstaniami, revolúciami. V konečnom dôsledku, zisky z nárastu produktivity BOLI presunuté na ľudí, alebo  spoločnosť  poklesla na nižší stupeň v dôsledku deštrukcie.

Ale vzhľadom na to, že žijeme v 21. storočí by sme už mali vedieť, že dané protiklady sa vyskytujú a budú sa vyskytovať znovu, kedykoľvek dôjde k významnému nárastu produktivity práce.

Preto  by sme mali byť schopní reagovať okamžite, bez miliónov nezamestnaných a všeobecného zmätku, sprevádzaného politickým dohadovaní, čo robiť.

Potrebujeme  oficiálne, zabehnuté inštitúcie, schopné plniť nasledujúce úlohy:

-          Poskytovať dotácie určitým odvetviam na spravodlivých princípoch pre všetkých v danom odvetví, založené na poznaní že prvotná produktivita práce v týchto odvetviach je prirodzene nižšia a preto potrebuje pomoc aby sme sa vyhli outsourcovaniu a s ním súvisiacej nezamestnanosti

-          Poskytovať  dotácie firmám aby zamestnávali viac ľudí s dlhšou dovolenkou a na plné mzdy.

-          Overovať nároky firiem na tieto dotácie a uvaľovať pokuty pri nedodržiavaní pravidiel.

Rovnako, ako máme Sociálnu poisťovňu, potrebujeme Organizáciu pre vyrovnávanie a podporu produtivity práce (OVAPPP), založenú na zákonoch a dostupných politikách.

 

Príklad:  nastal veľký rast produktivity práce vplyvom komputerizácie. Jeho následkom je rastúca nezamestnanosť, ťahajúca celú ekonomiku do recesie z dôvodu poklesu kúpyschopného dopytu.

OVAPPP  spolu z vládou pripraví program dodatočných 2 týždňov dovolenky pre všetkých zamestnancov, poskytne financie pre zúčastnené firmy ( môže ísť o určitý sektor alebo územie) a dohliadne nad jeho plnením.

Ako dôsledok, kúpyschopný dopyt vzrastie a nezamestnanosť klesne.

Aby sme boli schopní financovať takéto programy, potrebujeme taktiež
Nový finančný  systém, založený na:

-          Plne digitalizovanej finančnej sústave

-          Uzavretý systém obehu peňazí v rámci definovaných peňažných zoskupení ( alebo štátov)

-           Zákony, umožňujúce zaviesť záporné zákaznícke úrokové sadzby na vklady.

 

Bez plne digitalizovaného finančného systému nie sme schopní zdaňovať tých, čo iba zhromažďujú peniaze bez akéhokoľvek účelu.
Ak kapitál môže opustiť hranice, nedokážeme ho účinne zdaňovať. Ak by sme zaviedli záporné úrokové sadzby bez splnení týchto 2 podmienok, peniaze by boli vyberané z bánk alebo presúvané do cudziny a finančný systém by sa zrútil.

Ale my potrebujeme zdaňovať nehybný kapitál.
Takže potrebujeme zdokonalenie súčastného systému:  musíme zaviesť 100% digitalizáciu.

Bez plne digitalizovaného systému umožňujúcemu priamo zdaňovať úspory našou jedinou alternatívou je tlačiť stále ďalšie a ďalšie nové peniaze, čo v konečnom dôsledku vedie k inflácii ale cieľ zvyšovania zamestnanosti dosahuje iba minimálne.

Matematika pozná záporné čísla a tieto majú svoje použitie aj v ekonomike.

Môžeme znížiť ekonomickú aktivitu cez zvyšovanie úrokových sadzieb a tak by sme mali byť schopní ju aj zvyšovať  cez prechod na zápornú stranu úrokových sadzieb. Ale aby sme to mohli robiť je absolútne nevyhnutné zabrániť ľuďom vyberať peniaze z bánk. Preto plne digtalizovaný finančný systém je jedinou odpoveďou.

Po jeho zavedení budeme schopní riadiť ekonomiku bez akýchkoľvek obmedzení a hopodárske krízy a nezamestnanosť nudú iba históriou.