3.2 Dane

V prípade, že zdrojom transferov sú dane, dochádza k čiastočnému odčerpávaniu už vytvoreného zisku:

Plánované tržby sú nižšie ako mzdy, a preto sa v skutočnosti v globálnom merítku nedajú dosiahnuť bez pôžičiek alebo transferov.  Ak sa zo zisku zoberie určitá časť a použije sa na financovanie týchto dodatočných zdrojov, tak vzniká vyššia kúpna sila ako samotné vyplatené mzdy. Vznikajú vyššie tržby, ktoré však stále nie sú na úrovni plánovaných, pretože stále zostal určitý zisk, o ktorý sú plánované tržby nižšie oproti dosiahnuteľným, t.j. reálnej kúpnej sile.

Efekt transferov z daní je zrejmý, dôjde k okamžitému rastu kúpnej sily, rastu tržieb avšak nestačí to na dosiahnutie plánovaného zisku.  Dôvod je zrejmý, plánované tržby sú vyššie o nezdanený zisk a tým sú naďalej krátené mzdy, čiže kúpna sila. V globálnom merítku sa teda transfermi zo zisku nedá trvalo dosahovať hospodársky rast, pretože vyššie a vyššie dane síce pôsobia na rast tržieb, avšak úmerne znižujú zisk až na nulu. V tomto extrémnom prípade sú dane  100%, tržby sú na úrovni miezd a daní (nastáva plná  realizácia plánovaných tržieb) avšak zisk je 0.

Kým efekt úrokov a následného znižovania ziskov vzhľadom na klesajúce tržby nie je tak zreteľný (v skutočnosti si ho firmy vôbec neuvedomujú a vôbec neuvažujú s tým, že tržby získané na úver budú mať určité globálne následky) transfery zo zisku(dane) sú oveľa lepšie pochopiteľné a firmy sa im silne bránia. Preto vždy, keď príde k moci vláda, ktorá propaguje vyššie zdanenie, okamžite klesajú burzy. Je to zrejmé, pri dodržaní zdaňovacej stratégie dochádza k priamemu poklesu ziskov, (ale tržby naozaj vzrastú). Preto efekt zdaňovania spomalí tvorbu zisku, avšak zvýši tržby a hospodársky rast v spoločnosti.

Ani dane samé o sebe teda nepredstavujú udržateľný spôsob hospodárskeho rastu. Ak by mali byť aspoň na úrovni, ktorá zaručí plnú realizáciu tržieb, znamenalo by to 100% zdanenie čo by nebolo pre firmy veľmi motivačné. Ak sú na nižšej úrovni, plánované tržby sa nemôžu dosiahnuť v celku práve o aspekt zostávajúceho zisku. Na globálnej úrovni, dlhodobo  sa iba daňami zisk vytvoriť nedá.